Strony


Warning: Illegal string offset 'singular_post_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-functions.php on line 2812

Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 819

Kombinat łączy się z Polskie Podcasty

W ku­pie si­ła! Wia­do­mo to nie od dziś. Po­ry­wa­jąc się na pro­jekt otwar­cia blo­ga o pod­ka­stach od ra­zu wie­dzia­łem, że trze­ba to zro­bić wspól­nie. Pierw­szą oso­bą, któ­ra mi przy­szła do gło­wy był oczy­wi­ście Pi­hont ja­ko au­tor po­dob­ne­go w za­my­śle two­ru ja­kim jest blog polskiepodcasty.com Tu za­wa­ha­łem się przez chwi­lę, po­nie­waż wy­żej wy­mie­nio­ny jest wy­znaw­cą li­te­ry „C” w sło­wie PODKAST, a tu prze­cież ser­wis pro­mu­ją­cy pol­ską od­mia­nę te­goż sło­wa.

Choć Mar­cin (Pi­hont) od ja­kie­goś cza­su znik­nął ze sce­ny pod­ka­sto­wej jak i je­go blog lek­ko przy­sechł, to jed­nak uda­ło mi się go zła­pać pod sta­rym nic­kiem na sky­pe. Aku­rat jak stał w ko­lej­ce po dzien­nik „Fakt” (po­noć pi­su­je te­raz tam). Po dłuż­szej wy­mia­nie zdań uda­ło mi się prze­ko­nać cfa­nia­ka-war­sza­wia­ka do udzia­łu w pro­jek­cie i prze­le­wa­niu wła­snych my­śli na blo­ga podkasty.pl.

Kombinat Podkastowy łączy się z Polskiepodcasty.com

Za­tem ogła­szam co na­stę­pu­je. Łą­czy­my na­sze wspól­ne pro­jek­ty i od­tąd Pi­hont o pod­ka­stach bę­dzie pi­sał tu­taj, a wszyst­kie je­go wcze­śniej­sze tre­ści zo­sta­ną prze­nie­sio­ne do Kom­bi­na­tu. Nie wia­do­mo jesz­cze kie­dy od­zy­ska for­mę, ale po­noć ostro tre­nu­je ze słu­chaw­ka­mi na uszach i aj­po­dem peł­nym wy­peł­nio­nym po brze­gi pod­ka­sta­mi.

Do współ­pra­cy przy­łą­czył się rów­nież do­brze słu­cha­czom zna­ny Fi­lip De. Po po­nad rocz­nej prze­rwie Fi po­wró­cił do na­gry­wa­nia wła­snych pod­ka­stów i obie­cał wspo­móc do­brym sło­wem rów­nież Kom­bi­nat Pod­ka­sto­wy.

Je­śli i ty czy­tel­ni­ku chciał­byś od cza­su do cza­su skrob­nąć coś na te­mat pol­skich pod­ka­stów, to za­pra­szam do współ­udzia­łu na chwa­łę pol­skie­go pod­ka­stin­gu. Po­ła­cie ser­we­ra są nie­wy­czer­pa­ne i mam na­dzie­ję, że uda się nam zbu­do­wać ze­spół, któ­ry bę­dzie pi­sał tu­taj cie­ka­wie i re­gu­lar­nie. Te­ma­ty­ka jest tak sze­ro­ka jak pol­ski pod­kast. Prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­na. Aby się ze mną skon­tak­to­wać wy­star­czy wy­peł­nić ten for­mu­larz.

, ,

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!