Strony

Skwarrrna Dorotka

Oto po­wód dla któ­re­go ostat­ni­mi cza­sy tak rzad­ko mo­że­my słu­chać no­wych od­cin­ków pod­ka­stów Bez Na­zwy oraz Su­biek­tyw­nie o Kul­tur­ce. Otóż re­dak­tor Skwa­ra wraz ze swo­ją mał­żon­ką pra­co­wał na no­wym pro­jek­tem. Moż­na po­wie­dzieć, że nad „pro­jek­tem ży­cia”!

Skwara ojcem po raz drugi

Skwa­ra oj­cem po raz dru­gi

16. czerw­ca 2011 ro­ku, w czwar­tek wie­czo­rem, przy­szła na świat Do­rot­ka. Dru­ga cór­ka oraz owoc pra­cy lę­dź­wi po­wyż­sze­go. Do­rot­ka mie­rzy 56 cm i wa­ży so­lid­ne 3418 gra­mów. Szczę­śli­wym ro­dzi­com gra­tu­lu­je­my, a my ja­ko wier­ni fa­ni pro­duk­cji Mać­ka mu­si­my uzbro­ić się w jesz­cze więk­szą cier­pli­wość.

, ,

5 Responses to Skwarrrna Dorotka

 1. Papa 19 czerwca 2011 at 10:55 #

  Sto lat Do­rot­ka, wi­wat 3 maj.… eee tzn. 16 czerw­ca! :)

 2. SkwaRRR 19 czerwca 2011 at 21:00 #

  Ja­ki ma­my dzień ty­go­dnia?

  • Pshemko 19 czerwca 2011 at 21:02 #

   Gdzieś tak bę­dzie nie­dzie­la :)

   • SkwaRRR 19 czerwca 2011 at 21:05 #

    Uff.. Wy­trzeź­wia­łem przed po­nie­dział­kiem!
    Ale nie­wie­le bra­ko­wa­ło… ;)

 3. theli 4 lipca 2011 at 08:16 #

  gra­tu­la­cje po­dwoj­ne! :)

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!