Strony

40 lat podkastu NTDO

Wła­ści­wie to 17. czerwca uro­dziny ob­cho­dził au­tor pod­ka­stu Nie Tylko Dla Or­łów – Fi­lip. I to nie byle ja­kie, bo czter­dzie­ste. Kto pa­mięta jesz­cze ten za­chryp­nięty głos i go­dziny na­grań z prze­róż­nych za­kąt­ków świata oraz cię­tych roz­mów z cie­ka­wymi ludźmi, ten wie do czego zdolny jest Filip.

40. lat podkastu Nie Tylko Dla Orłów

Za­tem i ja życzę Fi­li­powi wszyst­kiego naj­lep­szego. Czter­dzie­sta to już po­ważny wiek via­grow­ski. Żyj nam Fi­li­pie STO lat! A wier­nym słu­cha­czom NTDO zdra­dzę w naj­głęb­szej ta­jem­nicy, że Fi już nie­długo pla­nuje wskrze­sić swój pro­jekt. To jest to co ty­gry­ski chcie­liby usły­szeć najbardziej :)

, ,

One Response to 40 lat podkastu NTDO

  1. fi 19 czerwca 2011 at 19:34 #

    pierwszy… ups…czterdziesty…

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

Niech wią!