Strony

Podkaster emigrant

Oto Dia­dlo. Czło­wiek, któ­re­go ka­rie­ra ja­ko pod­ka­ste­ra wró­ży­ła świe­tla­ną przy­szłość. W po­łą­cze­niu z Pi­hon­tem za­po­cząt­ko­wa­li no­wą ja­kość w pol­skim pod­ka­stin­gu. Nie­ste­ty tyl­ko przez chwi­lę. Jak to by­wa przy współ­pra­cy dwóch cha­rak­ter­nych war­sza­wia­ków ich współ­pra­ca za­koń­czy­ła się dość nie­ocze­ki­wa­nie. Na ty­le źle się dzia­ło, że Dia­dlo spa­ko­wał wa­liz­kę (a mo­że sześć), przy­tu­lił dwa ko­ty pod pa­chę i wy­je­chał do Ka­na­dy.

Ale to nie ko­niec. Po kil­ku mie­sią­cach gdy Dia­dlo za­po­znał Ka­ri­bu, a je­go ko­ty na­uczy­ły się miau­czeć po an­giel­sku, stał się cud! Nasz bo­ha­ter uczest­ni­czył w I Spo­tka­niu Pol­skich Pod­ka­ste­rów na Zie­mi Ka­na­dyj­skiej. I dał głos. A jak­że! A wszyst­kie­go mo­że­cie wy­słu­chać w pod­ka­ście Hi­sto­ria Mo­jej Emi­gra­cji. Po­le­cam!

,

2 Responses to Podkaster emigrant

  1. artur 14 czerwca 2011 at 22:17 #

    no pro­sze to jest re­kla­ma !!!!

    • Pshemko 24 czerwca 2011 at 20:51 #

      Na­le­ży się za do­brą ro­bo­tę :)

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!