Strony

Gacek speleolog

Daw­no, daw­no te­mu gdy pol­skie pod­ka­sty moż­na by­ło po­li­czyć na jed­nej rę­ce nada­wał pod­kast Bloc­khauz A. Te­ma­tem prze­wod­nim Ja­co­la by­ły wszel­kie­go ro­dza­ju umoc­nie­nia, bun­kry i for­ty­fi­ka­cje, któ­re oso­bi­ście pe­ne­tro­wał. Nie­ste­ty Ja­cek za­koń­czył na­gry­wa­nie na od­cin­ku 16 (a mo­że 19).

Plecotus.pl - nowy podkast Jacola

Jed­nak pa­sja pod­ka­sto­wa­nia po­zo­sta­ła w ser­cu Jac­ka. I oto po dwóch la­tach nie­obec­no­ści Ja­col po­wra­ca. Tym ra­zem pod pseu­do­ni­mem Ga­cek. A je­go pod­ka­sty moż­na zna­leźć na stro­nie Plecotus.pl (Ple­co­tus to ro­dzaj nie­to­pe­rza). Te­ma­tem prze­wod­nim rów­nież bę­dą bun­kry. A jak nie bę­dzie bun­krów, to też na pew­no bę­dzie za­je­bi­ście!

, ,

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!