Strony

Podcast Sonda XXI wieku - o zapętlonym kiciusiu

Podkast Sonda XXI wiekuPa­mię­ta­cie „Son­dę” z te­le­wi­zyj­nej je­dyn­ki? Je­śli nie to Wam pod­po­wiem - naj­lep­szy pol­ski pro­gram po­pu­lar­no­nau­ko­wy z cza­sów PRL. Cza­sy by­ły do du­py, te­le­wi­zja ssa­ła ale „Son­da” by­ła na­praw­dę nie­złym pro­gra­mem.

Nie­co star­si oby­wa­te­le na pew­no do­sko­na­le pa­mię­ta­ją pro­wa­dzą­cych: An­drze­ja Kur­ka i Zdzi­sła­wa Ka­miń­skie­go, któ­rzy nie­ste­ty zgi­nę­li w ’89 ro­ku w wy­pad­ku sa­mo­cho­do­wym. Od­tąd nie by­ło w tv już ta­kie­go pro­gra­mu z ta­kim kli­ma­tem. I na­dal nie ma ale… Cza­sy się zmie­ni­ły. Ma­my wiek XXI.

Oprócz pie­kiel­nie ko­mer­cyj­nej te­le­wi­zji prze­sy­co­nej re­kla­ma­mi, w któ­rych mi­ła pa­ni al­bo ma okrop­ne wzdę­cie i coś ły­ka że­by nie pier­dzieć al­bo zna­czy te­ren in­tym­ny­mi plam­ka­mi lub nie ma cza­su na sex bo bie­rze kre­dyt, są na szczę­ście pod­ca­sty. Z pol­ska zwa­ne rów­nież pod­Ka­sta­mi ;) I tu nie ma już ci­śnie­nia, ko­mer­cji ani Ha­De de­fi­ni­szyn. Tu jest czas na spo­koj­ne roz­mo­wy o rze­czach ma­ło waż­nych ale na pew­no in­te­re­su­ją­cych.

Pro­wa­dzą­cy pod­cast Son­da XXI wie­ku czy­li Mi­ni­mal i Szwan­co­lot (co­kol­wiek to mo­że zna­czyć) nie sta­ra­ją się na­śla­do­wać Kur­ka i Ka­miń­skie­go ale wy­raź­nie wi­dać a do­kład­niej mó­wiąc sły­chać wpływ ich tra­gicz­nie zga­słej idei na tych mło­dych pod­ca­ste­rów.

Roz­ma­wia­ją na lu­zie, spo­koj­nie bez si­le­nia się na dow­cip. Po­ru­sza­ne te­ma­ty nie są roz­trzą­sa­ne zbyt do­głęb­nie aby słu­cha­cza nie za­nu­dzić. Są oma­wia­ne w spo­sób do­sko­na­le zna­ny nam wła­śnie z Son­dy i… zwy­kłych to­wa­rzy­skich spo­tkań ze zna­jo­my­mi. Słu­cha się te­go na­praw­dę przy­jem­nie. Od­cin­ki są mak­sy­mal­nie pół­go­dzin­ne a ostat­ni na­wet znacz­nie krót­szy, więc je­śli ktoś nie słu­chał jesz­cze Son­dy XXI wie­ku niech ko­niecz­nie prze­te­stu­je ich naj­now­szy (na­gra­ny w 3-oso­bo­wym skła­dzie) od­ci­nek za­ty­tu­ło­wa­ny „Czy ży­je­my w „Ma­trik­sie”.

Au­dy­cja jest po­świę­co­na za­gad­kom Ma­tri­xa, ale nie tyl­ko. Sprawdź­cie sa­mi że­by zna­leźć tak­że od­po­wie­dzi na in­ne py­ta­nia o los czło­wie­czy. Mię­dzy in­ny­mi: Czy Bóg wie wszyst­ko i nic już nie mo­że­my zro­bić? - Mnie pa­su­je że tak, bo je­stem cho­ry i nic nie chcę ro­bić. Przy­naj­mniej dzi­siaj. Czy rząd świa­to­wy oba­wia się ukry­te­go głę­bo­ko w Cze­chach Ka­ma­szy­na na­gmin­nie ła­mią­ce­go bez­wstyd­nie wszel­kie pra­wa fi­zy­ki? Czy Bóg się my­li po­zwa­la­jąc aby pra­cow­ni­cy Or­le­na i Mc Do­nalds wy­le­wa­li wia­dra­mi szam­bo na pod­ca­ste­ra Skwa­rę?

To wszyst­ko oraz ty­py i an­ty-ty­py ty­go­dnia znaj­dzie­cie w

      tym
od­cin­ku. Mi­łe­go słu­cha­nia i po­tem ko­men­to­wa­nia :)

, ,

2 Responses to Podcast Sonda XXI wieku - o zapętlonym kiciusiu

  1. minimal2 12 lutego 2011 at 18:04 #

    Na­praw­dę nie są­dzi­łem, że uśmie­je się czy­ta­jąc re­cen­zję wła­sne­go pod­ka­stu ;)

  2. Szwancolot 14 lutego 2011 at 09:13 #

    „Czy Bóg się my­li po­zwa­la­jąc aby pra­cow­ni­cy Or­le­na i Mc Do­nalds wy­le­wa­li wia­dra­mi szam­bo na pod­ca­ste­ra Skwa­rę ?” - to mnie kom­plet­nie roz­wa­li­ło. Bra­vo!

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!