Strony

Podcast Armirownia - słowo daję, chciałem dobrze

Podcast Armirownia - słowo daję, chciałem dobrzeJak znaj­du­ję no­wy pod­cast w sie­ci to się cie­szę jak dziec­ko :) Cza­sem też jak dziec­ko, bo­le­śnie prze­ży­wam roz­cza­ro­wa­nia :( Miał być pod­cast o ro­bo­ty­ce jak się moż­na cza­sem do­my­śleć z te­go co mó­wi a wła­ści­wie sa­pie i dy­szy pro­wa­dzą­cy. Nie­ste­ty był tro­chę o ro­bo­ty­ce a tro­chę nie był w ogó­le, choć nie­jed­no­krot­nie był kil­ku­krot­nie w tym sa­mym miej­scu :D O co cho­dzi au­to­ro­wi? Czy chęć na­gry­wa­nia pod­ca­stów to rze­czy­wi­ście wszyst­ko że­by za­do­wo­lić słu­cha­czy, za­cie­ka­wić i za­in­try­go­wać? Za­in­try­go­wać - na pew­no.

Ar­mir - tak brzmi pseu­do­nim au­to­ra pod­ca­stu Ar­mi­row­nia. Do tej po­ry wy­pu­ścił trzy od­cin­ki. Wy­słu­cha­łem wszyst­kich trzech i to w ca­ło­ści. Po­świę­ci­łem się dla do­bra pol­skie­go pod­ca­stin­gu. Nie­ko­niecz­nie idź­cie w mo­je śla­dy ;)
Po tym do­łu­ją­cym wstę­pie kil­ka słów otu­chy dla Ar­mi­ra. Przy­ja­cie­lu, ro­zu­miem i do­ce­niam Twój za­pał. Dzię­ku­ję że pi­szesz iż to dzię­ki mnie mię­dzy in­ny­mi za­czą­łeś na­gry­wać pod­ca­sty. To na­praw­dę bu­du­ją­ce i in­spi­ru­ją­ce. Se­rio. Nie­ste­ty sa­ma chęć nie wy­star­czy. Co praw­da nie po­trze­bu­jesz do­bre­go mi­kro­fo­nu i sprzę­tu do na­gry­wa­nia, nie po­trze­bu­jesz ar­cy­cie­ka­wych te­ma­tów, nie są Ci po­trzeb­ne żad­ne cu­da na ki­ju. Po­trzeb­ne jest na pew­no od­słu­cha­nie od­cin­ka po na­gra­niu :)

Pusz­cza­jąc w sieć na­gra­nia utrwa­lo­ne na wie­trze, z za­dysz­ką i w ule­wę czy też w in­nych nie­ludz­kich wa­run­kach apli­ku­jesz swo­im słu­cha­czom praw­dzi­wą ge­hen­nę. Choć­byś miał nie wia­do­mo jak cie­ka­wy te­mat, któ­rym mo­gła­by być fak­tycz­nie ro­bo­ty­ka, nie zmu­sisz ni­ko­go do słu­cha­nia szu­mów i nie­zro­zu­mia­łych wy­po­wie­dzi.

Za­po­wia­da­ło się cie­ka­wie… Zrób tak aby fak­tycz­nie tak by­ło. Z chę­cią wró­cę do Two­je­go pod­ca­stu i po­słu­cham od­cin­ka czwar­te­go o ile nie uszko­dzi mi słu­chu ;) Świet­nie że za­czą­łeś. Nie każ­dy to po­tra­fi. Nie zmar­nuj te­go i nie za­trzy­muj się w miej­scu. Niech każ­dy od­ci­nek bę­dzie co raz lep­szy. O ro­bo­tach chęt­nie po­słu­cham :) Je­że­li zaś masz ja­kieś pro­ble­my zwią­za­ne z na­gry­wa­niem lub ob­rób­ką pod­ca­stu i po­trze­bu­jesz po­ra­dy ko­le­gów pod­ca­ste­rów to wal śmia­ło na no­we pod­ca­ster­skie fo­rum in­ter­ne­to­we. Na pew­no Ci po­mo­że­my bo chęć na­gry­wa­nia jest bez­cen­na choć jak się oka­zu­je jesz­cze nie­wy­star­cza­ją­ca aby zo­stać pod­ca­ste­rem :) To oczy­wi­ście tyl­ko mo­je zda­nie. Mo­że w ko­men­ta­rzu ktoś coś do­ra­dzi wię­cej. Za­pra­szam do ko­men­to­wa­nia.

3 Responses to Podcast Armirownia - słowo daję, chciałem dobrze

  1. Radiowy Kogut Domowy 10 lutego 2011 at 22:14 #

    Pierw­szy od­ci­nek nie był ta­ki zły, jak póź­niej­sze. Mam na­dzie­ję, że 4 mnie za­sko­czy.

  2. Armir 13 lutego 2011 at 10:11 #

    Po­sta­ram się was za­sko­czyć. Mo­że dzi­siaj uda mi się coś na­grać.

  3. [slawko] 8 marca 2011 at 20:13 #

    Pshem­ko mo­wil, ze­by­smy na­gry­wa­li przede wszyst­kim dla sie­bie :p je­sli be­dzie cie­ka­wie to z cza­sem po­ja­wia sie slu­cha­cze, je­sli nie to pal li­cho. Sko­ro to co ro­bi­my spra­wia nam przy­jem­nosc to i tak be­dzie­my sie do­brze bawic.Pozdrawiam Ar­mi­ra. Pod­ca­stu nie slu­cha­lem i po­ki co nie mam na­wet kie­dy ale mo­ze kie­dys tam tra­fie. Z dru­giej stro­ny faj­nie, ze pi­hont pi­sze wresz­cie ja­kies kon­strul­tyw­ne i nie za­wsze ple­co­po­kle­pu­ja­ce re­cen­zje. To swie­zy po­wiew w lek­ko za­te­chlym pod­ca­ster­skim pod­wor­ku, gdzie wszyst­ko jest su­per :D

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!