Strony

Podcast Papacafe – narzekanie bez tematu?

Podcast Papacafe - narzekanie bez tematu

W pod­ca­ster­skim śro­do­wi­sku, jak­że skłon­nym do de­pre­sji czę­sto-gę­sto spo­wo­do­wa­nej bra­kiem ko­men­ta­rzy pod od­cin­ka­mi raz na ja­kiś czas każ­dy mu­si so­bie po­na­rze­kać. A to na brak we­ny, a to na po­go­dę, na dyk­ta­fon, na wrzo­dy, te­ścio­wą, brak pro­mo­cji w Li­dlu lub na co­kol­wiek - aby tyl­ko się wy­ga­dać. Czy chce­my te­go słu­chać w pod­ca­stach?

W od­cin­ku sześć­dzie­sią­tym już, Pa­pa z pod­ca­stu Pa­pa­ca­fe za­ty­tu­ło­wa­nym „Nie na te­mat” wy­le­wa swo­im cie­płym gło­sem swo­je ża­le wprost do na­szych czuj­nie na­sta­wio­nych uszu. Pi­je przy tym ka­wę, któ­rej ostat­nio bar­dzo po­trze­bu­je ze wzglę­du na na­wał za­jęć na stu­diach i w pra­cy. Jak On mó­wi o ka­wie… no se­rio, mu­szę iść też so­bie za­pa­rzyć :)

{prze­rwa, Pi­hont pa­rzy so­bie kaw­kę}
{wra­ca i pi­sze da­lej}

Chcę po­wie­dzieć coś o na­rze­ka­niu ale naj­pierw mu­szę pod­kre­ślić jed­ną bar­dzo istot­ną rzecz. Otóż w pod­ca­stach ma­my do czy­nie­nia z kil­ko­ma czyn­ni­ka­mi wpły­wa­ją­cy­mi na to że ich słu­cha­my. Do naj­waż­niej­szych na­le­ży te­mat od­cin­ka i głos pro­wa­dzą­ce­go (wli­cza­my w to tembr, wa­dy wy­mo­wy jak mo­ja za luź­na gór­na war­ga, spo­sób wy­po­wia­da­nia się, dyk­cję lub jak u mnie - jej kom­plet­ny brak itp). Je­śli te­mat nie „za­sko­czy” od­ci­nek prze­wi­ja­my lub wy­łą­cza­my lub słu­cha­my do koń­ca i pi­sze­my ko­men­tarz że by­ła li­pa al­bo tak­tow­nie prze­mil­cza­my ten od­ci­nek.

Jak za­sko­czy pi­sze­my emo­cjo­nal­nie ro­ze­dr­ga­ny po­chwal­ny ko­men­tarz, bli­pu­je­my o tym od­cin­ku, mó­wi­my zna­jo­mym i zmie­nia­my pie­lu­chę. Co do gło­su, je­śli jest nie­przy­jem­ny lub coś nam nie pa­su­je to na­le­ży za­sto­so­wać rów­nież po­wyż­szą pro­ce­du­rę. Jak pa­su­je - słu­cha­my bez wzglę­du na te­mat. Jak bar­dzo pa­su­je - zmie­nia­my pie­lu­chę. Pa­pa zde­cy­do­wa­nie przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia ob­ro­tów w osie­dlo­wym skle­pi­ku z pam­per­sa­mi na mo­im osie­dlu.

Te­raz o na­rze­ka­niu. Jak masz coś do po­wie­dze­nia - na­gry­waj. Jak udo­wad­nia ten od­ci­nek do­sko­na­łym te­ma­tem mo­że być brak te­ma­tu. Na­rze­ka­nie to treść i je­śli coś ona wno­si, mó­wi nam, pod­po­wia­da, skła­nia do re­flek­sji to ja je­stem jak naj­bar­dziej za. Przy­po­mnij­cie so­bie Kła­po­uche­go z Ku­bu­sia Pu­chat­ka :) Czyż nie ko­cha­li­śmy go wła­śnie za je­go fi­lo­zo­fię po­strze­ga­nia świa­ta?

Oczy­wi­ście pod­cast Pa­pa­Ca­fe to nie tyl­ko re­flek­sje ba­zu­ją­ce na te­ma­tach do na­rze­ka­nia :) To tak­że sze­reg cie­ka­wych spo­strze­żeń, przy­ty­ki pod mo­im ad­re­sem, cie­ka­we in­for­ma­cje i przede wszyst­kim nie­sa­mo­wi­cie cie­pły głos Pa­py. Ze­ro ście­my i uda­wa­nia dla po­pu­lar­no­ści. Jed­no wiel­kie -10 do lan­su za to me­ga +100 do… kur­de, nie wiem… do uwiel­bie­nia? Ge­jow­sko za­brzmia­ło. Wie­cie ge­ne­ral­nie o co mi cho­dzi. Po­słu­chaj­cie so­bie

      te­go
:) I nie na­rze­kać mi tu na na­rze­ka­nie bo to rap­tem 17 mi­nut a chcia­ło­by się wię­cej.

,

2 Responses to Podcast Papacafe – narzekanie bez tematu?

  1. Papa 7 lutego 2011 at 19:12 #

    to już te­raz nie wiem czy te­go słu­chać, a co bę­dzie jak się zle­je w pie­lu­chę ;-)

  2. Radiowy Kogut Domowy 8 lutego 2011 at 20:14 #

    cza­sem trza zmie­nić pie­lu­chę, a cza­sem ku­pić wiel­ką pacz­kę chu­s­te­czek, bo tę­sk­no­ta oczy wy­pła­ku­je, a sól z łez żło­bi po­licz­ka, a Pa­py ni­ma… i ni­ma…

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!