Strony

Podcast Karburator - a czemu nie carburator?

Podcast Karburator - a czemu nie Carburator?Każ­dy gaź­nik ma swo­ją ży­wot­ność i kie­dy już osią­gnie swój eme­ry­tal­ny wiek mo­że­my go po­że­gnać z łez­ką w oku na po­bli­skim zło­mo­wi­sku.

Są jed­nak mi­ło­śni­cy i pa­sjo­na­ci za­ko­cha­ni po uszy w swo­im bla­sza­ku, któ­rzy nie od­pusz­cza­ją i pie­lę­gnu­ją swo­je cac­ka pó­ki tyl­ko się da, bo ta­ki sta­ry gaź­nik moż­na prze­cież za­wsze zre­ge­ne­ro­wać.

No­wy pol­ski pod­cast (przez K) Gaź­nik - re­ak­ty­wa­cja!, Pshem­ko czy­li Prze­mek Szcze­pa­niuk zna­ny wszyst­kim słu­cha­czom pod­ca­stów ja­ko pro­pa­ga­tor li­ter­ki K, a tak­że pro­wa­dzą­cy pod­cast Brak Sy­gna­łu oraz czę­sto plą­czą­cy się w opo­wie­ściach o pod­ca­stach, któ­rych nie do koń­ca od­słu­chał w Pod­ca­sto­fo­nie re­ak­ty­wo­wał wła­śnie nie­daw­no po­rzu­co­ny Karburator.pl.

Po­słu­gu­jąc się na­dal ter­mi­no­lo­gią mo­to­ry­za­cyj­ną moż­na po­wie­dzieć że jest to ta­kie swo­iste zło­mo­wi­sko prze­mko­wych neu­ro­nów. Wszyst­ko co wy­pro­du­ku­je w swo­im umy­śle i nie upchnie w in­nych pod­Ka­stach wła­du­je bez­li­to­śnie wła­śnie tu­taj. Słu­cha­jąc te­go od­cin­ka o pa­trio­tycz­nym wy­dźwię­ku „Jesz­cze Pol­ska nie zgi­nę­ła” do­wie­my się czy wol­no prze­kli­nać w wer­sji Prze­my­sła­wa co to pra­wa re­spek­to­wać nie chciał.

Usły­szy­my jak moż­na ku­pić w USA ja­kieś coś do cze­goś tam i po­pa­lić so­bie wszyst­ko w kom­pu­te­rze do któ­re­go po­tem pod­łą­cza­my jesz­cze dyk­ta­fon tyl­ko po to by wy­ja­śnić dur­nym dzie­ciom co to jest układ SI. Prze­cież każ­dy wie że jest to ujed­no­li­co­ny układ coś tam coś tam do cze­goś tam gdzieś w ma­te­ma­ty­ce czy che­mii. Też mi za­gad­ka! Po­noć dzie­ci nie wie­dzia­ły ale te­raz już wią.

I jesz­cze praw­dzi­wa pe­reł­ka. Na ko­niec Prze­mek od­szy­fro­wu­je ta­jem­ni­cę Pi­hon­ta - skrzęt­nie skry­wa­ny przed ludz­ko­ścią se­kret pol­skie­go pod­ca­stin­gu. Tak, tak, ty­le rze­czy mo­że się wy­da­rzyć przez rap­tem 10 mi­nut. Po­słu­chaj­cie ko­niecz­nie.

Pi­hont

,

3 Responses to Podcast Karburator - a czemu nie carburator?

  1. Pshemko 8 lutego 2011 at 18:15 #

    Niech wią!

  2. Radiowy Kogut Domowy 8 lutego 2011 at 20:05 #

    Mnie tyl­ko żal, że ta­ki faj­ny kar­bu­ra­tor, ta­ki uży­tecz­ny, a tak ma­ło ko­rzy­sta­ny jak kok­tajl ja­jecz­ny :(

  3. Wincenty Pstrowski 9 lutego 2011 at 14:45 #

    Prze­mo zdol­ny jest, ale szko­da ze to juz 123 je­go pod­cast nie na te­mat. Szko­da, bo zro­bil by cos raz a do­brze i z za­pa­lem, z po­my­slem od po­czat­ku do kon­ca. Po­ra ro­ku sie zmie­nia - a tu jak za­pal zni­ka, zmie­nia na­zwe i my­sli ze te­raz be­dzie su­per. A ko­niec kon­cow ga­du­li o tym sa­mym w in­nym (ta­kim sa­mym) podcascie…Szkoda, ale lep­szy wro­bel na da­chu niz zwlasz­cza na pa­ra­pe­cie…

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!