Strony


Warning: Illegal string offset 'singular_post_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-functions.php on line 2812

Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 819

Podcastowa Armia wychodzi na ulice Krosna!

Dzi­siaj nie­dzie­la a więc ci­sza, spo­kój, re­laks i słu­cha­nie pod­ca­stów. I jak to by­wa w ka­to­lic­kim za­ścian­ku nie oby­wa się cza­sem bez pu­ka­nia do drzwi pod­czas gdy ja w pi­żam­ce jesz­cze śmi­gam z kaw­ką po spo­łecz­no­ściów­kach. Cór­cia mó­wi że ja­cyś lu­dzie sto­ją nam pod drzwia­mi, pod­cho­dzę i grzecz­nie py­tam - Kto do…?  To my, świad­ko­wie Je­ho­wy - pa­da w od­po­wie­dzi. Dzię­ku­ję, z Bo­giem!

Podcastowa Armia wychodzi na ulice Krosna!

W Sta­nach zjed­no­czo­nych jest jesz­cze go­rzej. Tam na uli­cach spo­tkać moż­na wszel­kiej ma­ści agi­ta­to­rów, me­sja­szy i in­nych lu­dzi z mi­sją. Na­wet ar­mia USA agi­tu­je na uli­cach za­chę­ca­jąc dziel­nych ame­ry­kań­skich chłop­ców go­to­wych od­dać swe mło­de ży­cie za zło­ża ro­py po­mył­ko­wo przy­dzie­lo­ne przez Bo­ga ara­bom za­miast ży­dom.

W Pol­sce na­to­miast jest nie­co ina­czej. Daj­my na to … w Kro­śnie. Tam na miej­sco­wym ryn­ku po­ja­wi­ła się Wo­je­wódz­ka Ba­za Okrę­tów Pod­wod­nych prze­pro­wa­dza­jąc agi­ta­cję pod­ca­sto­wą. To nie­sa­mo­wi­te i zja­wi­sko­we przed­się­wzię­cie na­tych­miast przy­ćmi­ło in­ne te­go ty­pu miej­sco­we ak­cje  ni­czym Ste­ve Jobs miaż­dżą­cy Mi­cro­soft. Pol­ski ro­dzi­my pod­ca­ster Pe­pe, jed­nym ru­chem usu­nął w cień kon­ku­ren­cję. Miał ka­me­rę ni­czym TVN24, miał mi­kro­fon ni­czym Ra­dio Zet, miał na­klej­ki ni­czym Wiel­ka Or­kie­stra Świą­tecz­nej Po­mo­cy, miał ga­da­ne ni­czym Ku­ba Wo­je­wódz­ki , sil­ne po­czu­cie mi­sji gło­sze­nia praw­dy ni­czym oj­ciec Ry­dzyk. Sło­wem miał wszyst­ko co mieć mo­że no­wo­cze­sny pro­rok pol­skich pod­ca­stów. Na­wet na­ma­wiał na wi­no jak kie­dyś je­den czło­wiek z Ju­dei miał zwy­czaj czy­nić.  Kur­de, po pro­stu , miał w so­bie tą moc !

Re­la­cję z te­go wy­da­rze­nia mo­że­cie usły­szeć

      tu­taj
.
Z te­go nie­co po­nad 23-mi­nu­to­we­go od­cin­ka fa­ni tech­ni­ki usły­szą o naj­now­szym ga­dże­cie czy­li czaj­ni­ko­lamp­ce, któ­rą każ­dy mieć po­wi­nien a mi­ło­śni­cy przy­ro­dy po­zna­ją naj­krót­sze zwie­rze na świe­cie ży­ją­ce wła­śnie w na­szym kra­ju gdzie jak się oka­zu­je każ­dy kto ma za­pał mo­że gło­sić na uli­cach praw­dę ob­ja­wio­ną.
Ot, ty­le sło­wa na nie­dzie­lę.
Idź­cie w po­ko­ju .… po­słu­chać pod­ca­stu. Al­bo na spa­cer­ku.
Po­zdra­wiam. Pi­hont.

,

2 Responses to Podcastowa Armia wychodzi na ulice Krosna!

  1. PEPE 6 lutego 2011 at 15:36 #

    Pi­hont nie zna­łem Cię z tej stro­ny. Tak ład­nie ubra­łeś mój od­ci­nek w sło­wa, że re­cen­zję prze­czy­ta­łem z przy­jem­no­ścią, zresz­tą nie tyl­ko tą, bo po­przed­nie rów­nież. In­te­li­gent­nie z hu­mo­rem i w Pi­hon­to­wym je­dy­nym nie­po­wta­rzal­nym sty­lu! Eeeech że­by tak na­sza pra­sa by­ła pi­sa­na w ten spo­sób, to bym ga­ze­ty jed­nym tchem czy­ty­wał od de­ski do de­ski. Jed­nak mam ja­kieś uczu­le­nie na mar­ną pra­sę, a zwłasz­cza na błę­dy or­to­gra­ficz­ne, gra­ma­tycz­ne i my­le­nie fak­tów, przez co nie­któ­re mier­no­ty dzien­ni­kar­skie ży­wią­ce się ta­nią sensacją.W ogó­le to gra­tu­lu­ję po­my­słu tej stro­ny, któ­ra rów­nież z pew­no­ścią przy­czy­ni się do pro­mo­cji pod­ca­stów w na­szym kraju.Masz we mnie wier­ne­go czy­tel­ni­ka!

  2. Papa 6 lutego 2011 at 17:10 #

    aj­laj­kyt :)

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!