Strony


Warning: Illegal string offset 'singular_post_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-functions.php on line 2812

Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 819

Własny podkast na blogspot.com i archive.org

Własny podkast na blogspot.com i archive.orgJak za­ist­nieć w pod­ka­sto­wym świe­cie mi­mo te­go, że ma­my chęć do na­gry­wa­nia lecz nie ma­my zie­lo­ne­go po­ję­cia o two­rze­niu stron, ani nie ma­my fun­du­szy na wła­sny ho­sting gdzie umiesz­cza­li­by­śmy swo­je wła­sne na­gra­nia? Wy­da­wa­ło­by się, że py­ta­nie po­zo­sta­je bez od­po­wie­dzi. Jed­nak my ma­my na to ra­dę.

Po ostat­niej (nie pierw­szej już) du­żej awa­rii na mypodcast.com, ra­czej nie po­le­ca­my ni­ko­mu two­rzyć tam stro­ny z wła­snym pod­ka­stem. No chy­ba, że trak­tu­je­cie swój pod­kast ty­po­wo ama­tor­sko i nie bar­dzo in­te­re­su­je was los wa­szej twór­czo­ści.

My po­le­ca­my bar­dziej pew­ny i spraw­dzo­ny przez wie­lu pod­ka­ste­rów spo­sób. A mia­no­wi­cie po­łą­cze­nie dwóch bez­płat­nych ser­wi­sów. Blogspot.com i archive.org. Na tym pierw­szym two­rzy­my stro­nę, a na dru­gim trzy­ma­my pli­ki. Jak zmu­sić te dwa ser­wi­sy do współ­pra­cy? Zo­bacz­cie sa­mi na po­niż­szym sa­mo­ucz­ku.


Au­to­rem po­wyż­sze­go sa­mo­ucz­ka jest Łu­kasz Mo­cek z pod­ka­stu Pa­pa Ca­fe

, ,

One Response to Własny podkast na blogspot.com i archive.org

  1. PEPE 24 czerwca 2011 at 07:17 #

    Bar­dzo do­bry tu­to­rial dla wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by za­cząć.
    Sam ko­rzy­stam z me­to­dy tu opi­sa­nej i je­stem bar­dzo za­do­wo­lo­ny.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!